Privacy Policy

1. บทนำ

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท เวนด์เดย์ คอมเมิร์ซ จำกัด (Vendday Commerce Co., Ltd.) เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซด์ และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (“ผู้ประกอบการร้านค้า”) (รวมเรียกว่า “บริการ”) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า

โดยการที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้เริ่มปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท เวนด์เดย์ คอมเมิร์ซ จำกัด ็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. การเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า

เมื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้สมัครใช้บริการ เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. การใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้ประกอบการร้านค้า
  2. ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการ
  3. รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้บริการ
  4. ทำวิจัยและวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการ
  5. ทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้ประกอบการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ในอนาคต
  7. ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ประกอบการร้านค้า
  8. ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ
  9. ในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ
  10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯปฎิบัติตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการรักษาลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทุกขั้นตอนโดยการเข้ารหัสข้อมูลและใช้บริการฝากข้อมูลโดยผู้บริการที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดใบปัจจุบัน (PCI DSS Level 1 compliant)

4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่าของผู้ประกอบการร้านค้า (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบการใช้งานต่างๆ ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการที่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการดังกล่าว

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หากผู้ประกอบการร้านค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน การเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซด์บริษัท